Gebedsreizen Israël

IsraelOp de bres voor Nederland bouwt een gebedsbrug met Israël. Omdat Israël met haar hoofdstad Jeruzalem zo’n belangrijke plaats inneemt in Gods plan wordt er veel aandacht aan besteed. Gebedsteams bidden daar meerdere dagen ter plaatse.

Deze teams krijgen instructie en worden o.a. uitgedaagd om dagelijks Gods leiding te zoeken naar welke plaatsen ze moeten gaan.

Het bidden in Israël en Jeruzalem verstevigt de gebedsband en motiveert bidders om door te gaan met bidden voor Israël.

Gebedsreis naar Israël en Jeruzalem

Doel: door gebedsbetrokkenheid Israël en Jeruzalem voor te bereiden op de wederkomst van Jezus.

Bijbelgedeelten

Genesis 17:7 en 8       Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten.
Ezechiël 36:16-38       Een nieuw hart zal Ik u geven.
Jeremia 31:31-34        Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen.
Zacharia 8:1-8            Ik ben in grote ijver voor Sion ontbrand.
Hand. 15:15-17          Ik zal de vervallen hut van David weer oprichten.

De start voor gebedsreizen naar Israël was in 2011 en gaat door tot de wederkomst van Jezus.