Visie

NederlandTorentje

Op de bres voor Nederland vervult een biddende wachtersrol voor land en volk.
Ze motiveert tot gebed voor Nederland. En activeert en onderwijst het gebedsleven. Daarnaast geeft ze actuele gebedsinformatie. Een sterke nadruk ligt op het gebed voor de overheid zoals geschreven staat in 1 Timotheüs 2:1 en 2


Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.

1 Timotheüs 2:1 en 2


Israël

bandera-israel-supleOp de Bres voor Nederland zet zich in voor Israël omdat dit land Gods oogappel is (Zacharia 2:8). Het gebed voor Israël en Jeruzalem is cruciaal vanwege het feit dat Gods plan met de wereld via Israël loopt. De gebeden dragen bij aan de vervulling van Gods beloften over Israël en Jeruzalem. Door de gebeden wordt heengewerkt naar het herstel van Israël en de wederkomst.


Ik zal een keer brengen in het lot van Mijn volk Israël: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn er van drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal Ik hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God.

Amos 9:14 en 15


Volkeren

VN New YorkOp de bres voor Nederland is betrokken bij het gebed voor de volkeren. Omdat de God van de bijbel niet alleen de God van Israël is maar van alle volken (Psalm 2).

Het gebed voor de volkeren is belangrijk omdat Gods liefde naar alle volken uitgaat (Johannes 3:16).

Daarnaast is daar de zendingsopdracht om heen te gaan naar alle volkeren. Op de Bres voor Nederland doet dat biddend (Mattheüs 28:18-20).